Jubileumconcert met de ,,Urker Zangers”

Categorie:

(LP) Frits Bode 25 jaar dirigent

Mannenkoor ,,Urker Zangers” o.l.v. Frits Bode
Begeleiding: Combo
Solo: Joh. Schrijver (nr. 8 en nr. 10)
Orgelsolo: Klaas Jan Mulder (nr. 4)
Opname: 1974
Uitgegeven door: C.N.R. (540.011)
Locatie: Stephanuskerk, Hasselt

1. Van U wil ik zingen (Bew. H. Held)
2. My Lord what a morning (Bew. R. van Dijk)
3. Zwischen Ufern (Bew. J. Zambo)
4. Alla Marcia 
(W. A. Mozart / Bew. K. J. Mulder)
5. 
Les Martyrs (Scène chorale) (Ch. Gounod / A. Quètelart)
6. Into my hart (H. D. Clarke / Bew. Arie Pronk)
7. Yerushala’im shel zahav
 (Bew. N. Shemer)
8. Rock a my soul
 (Bew. R. van Dijk)
9. The Lord is my shepherd 
(Bew. J. Zambo)
10. Judex (u´t “Mors et vita”)
 (Ch. Gounod / Bew. K. J. Mulder)
11. He’s the lilly of the valley 
(Bew. K. J. Mulder)
12. The battle hymn of the republic
 (W. Steffe / J. W. Howe / Bew. K. J. Mulder)