Statuten Urker Zangers

Naam en zetel 

Art. 1.

De vereniging draagt de naam “Urker Zangers”. Zij is gevestigd te Urk en is opgericht 10 februari 1968.

Grondslag

Art. 2.

De vereniging aanvaardt de Bijbel als Gods Woord en gaat uit van het beginsel, dat de zangkunst te waarderen is als een gave Gods, en een middel tot verrijking van het leven.

Doel

Art. 3.

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de zangkunst in het algemeen, en van het christelijk lied in het bijzonder. Zij tracht dit te doen door het houden van repetities, het geven van concerten en uitvoeringen, het maken van geluidsdragers en alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn voor de ontwikkeling en instandhouding van de vereniging.

Leden en ereleden

Art. 4.

 1. Leden van de vereniging zijn mannelijke personen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en die de koorzang willen (gaan) beoefenen.
 2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 3. Alleen leden zijn leden in de zin der wet.
 4. Ereleden zijn (oud-) leden, die door de ledenvergadering zijn benoemd op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging. Zij hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die hen krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd. 

Begunstigers

Art. 5.

 1. Begunstigers zijn zij die zich hebben bereid verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de ledenvergadering vast te stellen minimum bijdrage.
 2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die hen krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

Toelating

Art. 6.

 1. Een ieder die zich wil onderwerpen aan de statuten en reglementen van de vereniging en voldoet aan de door het bestuur te stellen zangkwaliteiten wordt door het bestuur aan de vereniging voorgesteld. Als er binnen een week geen bezwaar wordt kenbaar gemaakt besluit het bestuur tot toelating.
 2. Minderjarigen behoeven voor toetreding schriftelijke toestemming van hun wettige vertegenwoordiger.

Einde van het lidmaatschap     

Art. 7.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 1. door overlijden;
 2. door opzegging;
 3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden, met inachtneming van een termijn van vier weken.
 3. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschied door het bestuur.
 5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een betaalperiode eindigt, blijft desalniettemin de bijdrage voor  de gehele betaalperiode verschuldigd.

Bijdragen

Art. 8.

 1. De leden en  begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een periodieke bijdrage, die door de ledenvergadering wordt vastgesteld. Bij de vaststelling kan onderscheid gemaakt worden naar leeftijd of andere door de vergadering vast te stellen omstandigheden.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Rechten van ereleden en begunstigers

Art. 9

Behalve de overige rechten die aan ereleden en begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde uitvoeringen en andere evenementen bij te wonen.

Bestuur

Art. 10.

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven meerderjarige personen, die door de ledenvergadering worden benoemd. De benoeming geschied uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
 2. De ledenvergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
 3. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als minimaal tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ledenvergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 5. Is er geen voordracht opgemaakt, of besluit de ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de ledenvergadering vrij in de keus.
 6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit de voordracht. 

Einde bestuurslidmaatschap, periodiek aftreden, schorsing

Art. 11.

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde periode is benoemd, kan te allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming periodiek af, volgens het door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar voor één volgende periode. Na twee periodes onafgebroken bestuurslidmaatschap is herverkiezing niet meer mogelijk.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 1. Ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 2. Door te bedanken.

Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur

Art. 12.

 1. Het bestuur wijst na iedere bestuursverkiezing uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt die na de vaststelling door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
 4. In afwijking van de wettelijke regel is het oordeel van de voorzitter omtrent totstandkoming en inhoud van een besluit hier niet beslissend.

Bestuurstaak, vertegenwoordiging

Art. 13

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits de ledenvergadering dit goedkeurt, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of de voorzitter, of bij diens ontstentenis de tweede voorzitter, samen met de secretaris of bij diens ontstentenis de penningmeester.

Jaarverslag, rekening en verantwoording

Art. 14

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaraanvolgend.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een ledenvergadering binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid bij niet nakomen deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich na overleg met het bestuur door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

Art. 15

 1. Aan de ledenvergadering komt in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een ledenvergadering, de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 1. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar benoemde commissie;
 2. De benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 3. Voorziening in eventuele vacatures;
 4. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 1. Andere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. 

Toegang en stemrecht

Art. 16

 1. Toegang tot de ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, alle ereleden en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de ledenvergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Ieder lid kan naast zijn eigen stem maximaal  één stem uitbrengen

Voorzitterschap, notulen

Art. 17

 1. De ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere door het bestuur aan te wijzen bestuursleden als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
 2. Van het verhandelde in elke ledenvergadering wordt door de secretaris of een ander daartoe door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de eerst volgende ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld worden en daarna door de voorzitter en de notulist ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken

Besluitvorming van de ledenvergadering

Art. 18

 1. Het ter ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of de ledenvergadering anders verlangt. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede (vrije) stemming plaats of in het geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, is het verworpen.
 8. Zolang in een ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping ledenvergadering

Art. 19

 1. De ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20.

Art. 20

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan twee, maar binnen vier weken daarna. In deze vergadering kan over het wijzigingsvoorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, rechtsgeldig worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aanwezige aantal leden.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Art. 21

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Over de bestemming van het batig saldo na vereffening wordt door de ledenvergadering beslist, eveneens met inachtneming van de leden 1,2 en 3 van artikel 20.

Huishoudelijk reglement

Art. 22

 1. De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag op geen enkel artikel in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.

De verschenen persoon verklaarde ten slotte:

 1. Het bestuur bestaat uit de volgende personen met de achter hun naam vermelde functie:
 1. Gerard Roskam – Voorzitter
 2. Frans Brouwer – Secretaris
 3. Simon Louwerse – Penningmeester
 4. Albert Metz – Tweede voorzitter
 5. Willem de Vries – Tweede secretaris
 6. Jaap Eimers  – Tweede penningmeester